Jak mám sama prověřit “chůvu z ulice”?

Jak mám sama prověřit “chůvu z ulice”?

IMG_2072 3

 

Řada rodičů hledá chůvy přes internetové portály, kde se chůvy samy ucházejí o hlídání dětí, bez záruk agentur na hlídání dětí. 

Jak to zjistit, jaké rizika  jsou s tímto spojené  Vám objasním. Řeknete si, přece když chůva prezentuje prokazatelné zkušenosti, reference a ještě k tomu má vlastní děti, tak ji mohu svěřit i děti mé. Ano, ale i ne.

"Jak zjistit odbornou způsobilost "chův z ulice?"

Především nepodceňujte neznalost první pomoci chův a uzavření Smlouvy o poskytnutí péče o dítě. Na základě Vašich individuálních požadavků Vám můžeme takovou smlouvu vyhotovit a Vámi vybranou "chůvu z ulice" zdarma prověřit nebo ji připravit k hlídání Vašeho dítěte, toho nejcennějšího, co máte.

Osobně také doporučuji zjistit, zda má chůva sjednané pojištění, neplatí tzv. "pojistka na blbost".  Pokud ne, můžeme chůvě pojištění sjednat v rámci vyhotovení smlouvy.

 Dovoluji si upozornit na několik významných skutečností:

1)      Místo poskytování péče

Je nezbytné, aby péče byla poskytována výhradně v místě bydliště dítěte či jiného místa určeného zájemcem, které se neshoduje s místem bydliště pečovatelky. Není ani možné, aby si pečovatelka pro zajištění péče nějaké místo pronajímala. Pro takové případy by se na takové prostory pohlíželo ve smyslu ust. § 17 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, jako na provozovnu a zejména u živnosti vázané - Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, by se na tyto prostory vztahovala i vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která upravuje podrobné podmínky, které musí provozovna splňovat.

2)      Živnostenská oprávnění pečovatelek a pojistná smlouva

 Je nutno trvat na tom, že je pečovatelka již první den nástupu k zájemci držitelem platného živnostenského oprávnění živnosti volné č. 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost dle Přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a má uzavřenou správnou pojistnou smlouvu, vyloučena je tzv. pojistka na blbost.

V případě, že bude pečovatelka poskytovat celodenní služby pro dítě mladší 3 let, pečovatelka musí být držitelem i platného živnostenského oprávnění živnosti vázané - Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle Přílohy č. 2 téhož zákona.

Poskytování těchto služeb bez příslušného živnostenského oprávnění je přestupkem dle ust. 63 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, za který hrozí udělení pokuty až do výše:

500.000,- Kč, jde-li o poskytování služeb bez živnostenského oprávnění u živnosti volné,

750.000,- Kč, jde-li o poskytování služeb bez živnostenského oprávnění u živnosti vázané.

U živnosti vázané upozorňujeme na podmínky pro osobu pečovatelky, které vyplývají z Přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zejména pro její odbornou způsobilost, na které je třeba při zprostředkování bezvýhradně trvat.

3)      Povinnost pečovatelek

Dle ust. § 5 odst. 1), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, každý, „Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Pečovatelky při poskytování péče mají tedy povinnost jednat s odbornou péčí. Absence této odborné způsobilosti a neuzavření pojistné smlouvy může mít za následek plnou odpovědnost pečovatelky za způsobenou škodu (je potřeba si uvědomit, že u škod na zdraví (i majetku) se náhrada škody může pohybovat i v řádech statisíců či milionů korun


Doporučujeme, ověřit si plnění veškerých právních předpisů Vaší chůvou, pokud nevyužijete služeb a garance agentur na hlídání dětía mít toto plnění řádně zdokumentováno, předejdete zbytečným možným soudním sporům:
  1. Živnostenské oprávnění - živnost volná nebo živnost vázaná (viz. bod 2)
  2. Doklad o odborné způsobilosti
  3. Doklad o zdravotní způsobilosti od lékaře
  4. Doklad o studiu nebo dosaženém vzdělání
  5. Pojistná smlouva chůvy
  6. Výpis z rejstříku trestů
  7. Doklad o absolvování kurzu pro chůvy nebo poskytnutí první pomoci nebo smlouva o poskytování péče o dítě
  8. aj.

Ověření Vaší chůvy přenechte nám, navrhneme jednoduché řešení s garancí podle Vašich možností.

Žádné komentáře.

Zanechte komentář

You must be Logged in to post a comment.